REGLEMENT INWENDIGE ORDE

 

De huurder, alle inwonende(n) van de huurwoning en alle bezoekers zijn verplicht de hieronder opgesomde regels en afspraken op te volgen. Bij niet naleving wordt de huurder hiervoor verantwoordelijk gesteld en heeft de verhuurder het recht, zonder bijkomende verwittiging, onmiddellijk de nodige sancties te treffen (waaronder en niet beperkt tot: geldboetes, schadevergoedingen, verhalen van kosten en beëindiging van de huurovereenkomst, ea.).

Uit het niet opmerken of gedogen door de verhuurder en/of huurders van een niet-toegelaten situatie kan geen enkel recht of precedent ontstaan, wat ook de duur ervan zou zijn.

 

Alle kosten die volgen uit het niet naleven van deze reglementen zijn steeds ten laste van de huurder. Onder kosten wordt verstaan, alle vervoers, ophaal-, stort-, verwerkings-, personeels-, her aanleg-, ….. en herstelkosten die nodig zijn voor het uitvoeren of herstellen van beschadigingen, het herstellen van bepaalde onrechtmatigheden of het herstellen in de oorspronkelijke staat. De kosten worden op alle huurders verhaald tenzij de dader(s) gekend is/zijn en dit kan bewezen worden.

 

 1. Poetsen: Indien de schoonmaak van de gemene delen (inkomhal, deuren, trap, traphal, tuin, groene en verharde zones, perceelscheidingen, poorten, toegangspaden, brievenbussen, parlofonie, fietsenstalling, gangen garages, keldergang, teller lokalen, brander lokaal, lift, etc.) niet uitgevoerd wordt door een onderhoudsfirma, dienen de bewoners, in overleg met zijn overburen, een beurtrolsysteem te respecteren. In deze beurtrol dienen de bewoners de overloop van zijn verdieping te onderhouden evenals de trap tussen deze en de lager gelegen verdieping (op het gelijkvloers : de inkomhal, de deur, de gelijkvloerse verdieping en de stoep). Bij gebreke aan overeenstemming, of indien een van de bewoners terecht bezwaar maakt, of bij vaststelling door de beheerder van het niet regelmatig en grondig onderhouden of schoonmaken, verbindt de huurder er zich nu reeds toe zijn deel te betalen in de kosten voor schoonmaak/onderhoud (incl. alle kosten verbonden aan ontruiming van vuil) die de verhuurder zou laten uitvoeren. Dit geldt ook voor 2 en 3.
 2. Voor-, achter- en zij tuin: de huurders waarvan hun pand grenst aan de tuin, worden geacht deze te onderhouden en proper te houden.
 3. Voetpad: de bewoners worden geacht het voetpad grenzend aan het gebouw te onderhouden en te vrijwaren. Dat betekent ook dat in de vriesperiode het voetpad ijsvrij en sneeuwvrij moet worden gemaakt door de bewoners. Voor werkmateriaal kan U met de beheerder contact opnemen. De bewoners dienen dit onderling af te spreken.
 4. Vuil: er mag geen vuil/papier/glas gestockeerd worden in de gemene delen noch in privatieve kelders, terrassen, garages, balkons etc. Elke bewoner is eraan gehouden zijn vuilnis in het appartement te houden tot aan het moment voor de huisvuilophaling. Elke gemeente heeft een dienst voor ophaling van groot huisvuil, het volstaat om deze dienst telefonisch te contacteren.
 5. Gemene delen: er mag NIETS in de inkomhal/traphal/e.a gestald, gehangen noch gestockeerd worden. In fietsenstallingen mogen enkel fietsen gestald worden, op autostaanplaatsen mogen enkel auto’s geparkeerd worden. Gemene delen zijn geen speel- of verzamelplaats. Er mag geen eten of drank geconsumeerd worden in de gemene delen.
 6. Uitzicht gebouw: aan de voorgevelzijde van het gebouw moeten witte glasgordijnen worden aangebracht. Op balkons/terrassen aan de voorgevelzijde mag niets worden opgesteld op een dusdanige wijze dat het zichtbaar is zijn vanop de straat (zoals droogrekken, vuilbakken, leeggoed, plastiek zakken, etc.). Het is verboden te BBQ’en op de terrassen.
 7. Schotelantennes: aanbrengen van schotelantennes aan de gevel, aan de balustrades, en dergelijke is niet toegestaan. Het plaatsen van schotelantennes op het dak is niet toegestaan.
 8. Fietsen: indien er een fietsenstalling is voorzien in het gebouw (aangeduid door een bord) is dit de enige plaats waar deze gestald kunnen worden. Fietsen mogen niet tegen muren, palen ed aanleunen. Enkel geregistreerde fietsen zijn toegelaten. Voor registratie van uw fiets stuurt u registratieformulier en foto van uw fiets naar de beheerder.
 9. Kinderwagens: Kinderwagens mogen uitsluitend in de privatieve delen gestald worden
 10. Auto’s: uitsluitend van toepassing indien staanplaatsen of boxen zijn opgenomen in uw huurovereenkomst: Toegang tot autostaanplaatsen en/of garageboxen binnen de gebouwen (afgesloten door een poort) zijn uitsluitend toegelaten voor geregistreerde wagens. Voor registratie van uw wagen stuurt u een registratieformulier naar de beheerder. Wagens van bezoekers zijn uitsluitend toegelaten op staanplaatsen gelegen buiten het gebouw.
 11. Roken: is enkel toegestaan in de privatieve delen van het gehuurde pand. De huurder is verantwoordelijk voor de gevolgschade. In de lift, inkom- en traphal mag niet gerookt worden. Indien men rookt op de terrassen/balkons/voetpad dient de roker zijn peuken in het appartement mee te nemen.
 12. Dak, gevel, platformen: voor daken, gevels en platformen geldt verbod op toegang, deze mogen niet betreden worden, deze mogen niet gebruikt worden voor het plaatsen van schotelantennes en dergelijke
 13. Verstoppingen: de bewoner is verantwoordelijk voor het onderhoud van de afvoerleidingen van het appartement. Indien er een verstopping zou zijn in de leidingen van het appartement dan is de ontstopping ervan geheel ten laste van de bewoner. Verstoppingen van de gemene afvoerleidingen vallen ten laste van alle bewoners en de ontstopping wordt in dat geval georganiseerd door de beheerder. In alle geval mogen er geen luiers, doekjes, vetten, olies, dikke of schadelijke vloeistoffen, voedingswaren of ander huisvuil door het toilet of de afvoeren gespoeld worden.
 14. Verhuis: de verhuis mag enkel gebeuren met behulp van een verhuislift. Dit betekent dat er niet via de gemene delen, noch via de traphal noch via de lift, verhuisd mag worden. Indien er geconstateerd wordt dat er alsnog via de lift van het gebouw verhuisd wordt dan zal er €150 worden aangerekend verhoogd met de eventuele schade aan de lift.
 15. Gastoestellen: alle gastoestellen moeten jaarlijks onderhouden worden door een erkende vakman het attest hiervan dient bezorgd te worden aan de verhuurder. Nieuwe gastoestellen moeten door een erkende vakman geïnstalleerd worden. Gasleidingen mogen niet verlengd/gewijzigd worden.
 16. Telefoon/internet/TV- distributie: de huurder huurt het appartement in de staat waarin het zich bevindt, indien de huurder andere distributie wenst dan datgene dat in het pand aanwezig is zal de huurder dit op eigen kosten moeten voorzien. Wij adviseren overleg met de beheerder. In alle geval is het verboden kabels in opbouw te plaatsen.
 17. Kelder: indien er een kelder toegewezen is aan het appartement dan is de inhoud ervan de volledige verantwoordelijkheid van de huurder. De eigenaar kan niet aansprakelijk gesteld worden bij waterschade, vochtschade, brandschade, verlies, diefstal en dergelijke.
 18. Huisdieren: huisdieren zijn contractueel niet toegelaten. Indien er overlast geconstateerd wordt dient de huurder het huisdier te verwijderen. Wij denken hierbij aan overlast in de meest ruime zin, hetzij reuk, lawaai, gevaar, schade, bevuiling, en dergelijke.
 19. Aanpassingswerken: Alle werken, verfraaiingen, verbeteringen of veranderingen aan het gehuurde goed mogen enkel uitgevoerd worden mits schriftelijk en voorafgaandelijk akkoord van de verhuurder. Hiervoor stuurt U een aanpassingsaanvraag via email naar de beheerder. Behoudens andersluidende schriftelijk overeengekomen, zullen de werken, zonder vergoeding, ten bate van de verhuurder verworven blijven. De verhuurder heeft het recht om herstel in de oorspronkelijke toestand te vorderen.
 20. Schilderen: schilderen of behangen kan enkel toegestaan worden mits schriftelijk en voorafgaandelijk van de verhuurder. Hiervoor stuurt U een aanpassingsaanvraag via email naar de beheerder. Schilderwerken dienen uitgevoerd te worden door, of gelijkaardig aan het werk van, een vakman. Schilderen in afwijkende kleuren of schilderen zonder toestemming resulteert in hetzij schadevergoeding, hetzij herschilderen in een door de verhuurder bepaald kleur bij uittrede. Behoudens andersluidende schriftelijk overeengekomen, zullen de werken, zonder vergoeding, ten bate van de verhuurder verworven blijven. De verhuurder heeft het recht om herstel in de oorspronkelijke toestand te vorderen.
 21. Boorgaten: Boorgaten in muren, gordijnbakken of plafonds zijn enkel toegelaten voor het ophangen van gordijnen en 1 kader per ruimte, op voorwaarde dat de boorgaten max. 2mm zijn. Het opkleven van decoratie, haken, e.a. is niet toegelaten, behalve van 4 vastgeschroefde haakjes in de badkamer. Boren in of kleven op tegels, vloeren, kasten etc mag niet. Alle boorgaten moeten bij uittrede terug dicht geplamuurd zijn. De verhuurder kan vorderen dat muren, plafonds ea moeten herschilderd worden één maand voor het einde van de huurovereenkomst op kosten van de huurder.
 22. Brievenbus/bel/andere labels: enkel toegestaan afgedrukt, lettertype ARIAL en achter het plexi glas. Bij uittrede dienen deze zonder schade verwijderd te worden door de huurder.
 23. Onderhoud: de huurder is verantwoordelijk om op regelmatige basis de woning te verluchten, onderhouden en poetsen, de afvoeren te ontstoppen, de sanitaire voorzieningen te ontkalken, (kalkresten te voorkomen : douchewanden en kranen afdrogen na ieder gebruik), geolied visgraatparket enkel met water te poetsen, siliconen randen op te spuiten, geen sporen van bloembakken achter te laten, etc. Schade door verwaarlozing valt ten laste van de huurder.
 24. Aangename leefsfeer: regelmatig ledigen van brievenbus, geen vingers op de glazen inkomdeuren, bij accidentele bevuiling van de gemene delen onmiddellijk op te kuisen, geen matten uitkloppen vanuit de ramen of terrassen, etc.
 25. Veiligheid: de gemeenschappelijke toegangsdeuren moeten steeds dicht gedaan worden en mogen niet geblokkeerd worden.
 26. Brandveiligheid: het opslaan van elk brandbaar, gevaarlijk, ongezond of hinderlijk materiaal is ten strengste verboden. In het bijzonder propaan- of butaangas.
 27. Lift: mag enkel gebruikt worden voor personenvervoer, kinderen dienen begeleid te worden door volwassenen.
 28. Rust: Storende geluiden dienen tot het minimum beperkt te worden. Elke huurder moet tussen 22u en 7u de nachtrust respecteren.
 29. Verzekering: de huurder is verplicht een brandverzekering af te sluiten en een bewijs van betaling jaarlijks op te sturen naar de verhuurder
 30. Rookmelder: Gelieve uw rookmelder regelmatig te testen (m.b.v. de testknop)

 

Wat te doen bij overlast:

 1. Neem eerst contact op met de buren die de overlast veroorzaken
 2. Indien het contact niets oplevert: stel een dossier samen waarin u nauwkeurig bijhoudt wanneer, hoelang en in welke vorm de overlast plaats vindt
 3. Meldt schriftelijk bij de overlastgever dat u een dossier aanlegt
 4. Ga na of andere buren ook overlast hebben van de overlastgever zodat u mogelijk samen actie kunt ondernemen
 5. Zoek een vorm van bemiddeling bij de politie of de verhuurder
 6. Onderneem juridische stappen, al dan niet via de verhuurder

Overmatige overlast t.a.v. huurders of beschadigingen aan het patrimonium van de verhuurder kan leiden tot ontbinding van het huurcontract. In geen geval is de verhuurder aansprakelijk voor dergelijke vorm van feitelijke stoornis door derde, zelfs niet indien de derde ook huurder is van de verhuurder. In elk geval zal de huurder die door dergelijke feitelijke stoornis door derden gestoord en/of geschaad wordt hier zelf tegen optreden.

 

Meldingsplicht

De huurder is verplicht om ieder gebrek aan de woning te melden aan de verhuurder.

 

Wat eerst te doen bij noodgevallen:

 • Brand: brandweer bellen en de medebewoners verwittigen
 • Lek in waterleiding: hoofdkraan dichtdraaien, bevindt zich meestal in de kelder, aan de straatzijde.
 • Kortsluiting elektriciteit: ofwel de hoofdzekering afzetten, bevindt zich aan de elektriciteitsmeter, ofwel de zekering van desbetreffende kring afzetten
 • Persoon opgesloten in de lift: onderhoudsfirma van de lift bellen, contactgegevens bevinden zich in de liftkooi en buiten op de liftdeur.
 • Buitengesloten in appartement / diefstal sleutels: slotenmaker bellen
 • Blokkage poort: poort op manuele bediening overschakelen en onderhoudsfirma poort bellen, contactgegevens bevinden zich naast de poort